{{menu_nowledge_desc}}.

CIFOR–ICRAF publishes over 750 publications every year on agroforestry, forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy and much more – in multiple languages.

CIFOR–ICRAF addresses local challenges and opportunities while providing solutions to global problems for forests, landscapes, people and the planet.

We deliver actionable evidence and solutions to transform how land is used and how food is produced: conserving and restoring ecosystems, responding to the global climate, malnutrition, biodiversity and desertification crises. In short, improving people’s lives.

TẬP 1: NÔNG LÂM KẾT HỢP LÀ GÌ? (What is agroforestry?)

Loạt tài liệu tập huấn này là một phần trong hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án AFLI-ii (dự án Thúc đẩy và Mở rộng Nông Lâm kết hợp theo hướng thị trường và các giải pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc, Việt Nam) và Trung tâm Khuyến nông quốc gia cùng với Đài Truyền hình VTC16. Hoạt động này được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc và Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Rừng, Cây thân gỗ và Nông Lâm kết hợp với mục tiêu cải thiện cách thức canh tác trên đất dốc hiện tại của các nông hộ vùng cao, thông qua áp dụng nông lâm kết hợp bền vững.

Other videos you might be interested in