{{menu_nowledge_desc}}.

CIFOR–ICRAF publishes over 750 publications every year on agroforestry, forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy and much more – in multiple languages.

CIFOR–ICRAF addresses local challenges and opportunities while providing solutions to global problems for forests, landscapes, people and the planet.

We deliver actionable evidence and solutions to transform how land is used and how food is produced: conserving and restoring ecosystems, responding to the global climate, malnutrition, biodiversity and desertification crises. In short, improving people’s lives.

Vai trò của rừng ngập mặn trong việc hỗ trợ ngành vận tải biển thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Export citation

Với tốc độ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày một gia tăng, Ủy ban Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cũng như các quốc gia trên thế giới đang kêu gọi sự tham gia tích cực của mọi ngành nghề để giải quyết vấn đề môi trường trên toàn cầu.

Đóng vai trò chủ đạo trong thương mại thế giới khi vận chuyển 90% hàng hóa trên thế giới, ngành vận tải biển có khả năng đóng góp vào cuộc chiến thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo này tìm hiểu những đóng góp cho sự phát triển kinh tế toàn cầu và Việt Nam của ngành vận tải biển vận tải biển, phân tích tác động môi trường mà các hoạt động vận tải biển có thể gây ra, rà soát các giải pháp toàn cầu và Việt Nam đang đưa ra để giải quyết các vấn đề rủi ro môi trường. Đồng thời, báo cáo xem xét vai trò của rừng ngập mặn trong việc hỗ trợ ngành vận tải biển thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008096
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:

Related publications